مشاوره تحصیلی، خانوادگی و رفتاری

دکتر رضا شیخی- مشاور کلنیکهای ارغوان(آرياشهر)،مهر آفرین(توحید) و خانواده آموزش و پرورش5(جنت آباد).

انتخاب رشته سال اول دبیرستان و ضوابط ورود به رشته ها(همراه با تغییرات سال 93)

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن

 

ماده 74 : هدایت تحصیلی دانش آموز به شاخه ی / رشته های تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه ی وی و به تناسب امکانات آموزشی مطابق با نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی و رعایت ضوابط ذیل انجام می شود:

1-74 : رشته ی ریاضی فیزیک :

1-1-74 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-1-74 : نمره ی درس ریاضی (1) در دوره ی متوسطه حداقل 12 باشد و درس فیزیک (1) و آزمایشگاه را با موفقیت (کسب حداقل نمره ی 10) گذرانده باشد.

3-1-74 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه ی اول دوره ی متوسطه باید حداقل 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

2-74 : رشته ی علوم تجربی :

1-2-74 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-2-74 : در دوره ی متوسطه درس های ریاضی (1)، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت را با موفقیت (کسب نمره ی حداقل 10) گذرانده باشد و حداقل در یکی از سه درس مذکور نمره ی 12 اخذ کرده باشد.

3-2-74 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

3-74 : رشته ی ادبیات و علوم انسانی :

1-3-74 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور، هر یک از درس های ادبیات فارسی (معدل درسهای  قرائت، املاء و انشاء فارسی) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-3-74 : در درس های ادبیات فارسی (1)، زبان فارسی (1)، عربی (1) و مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره حداقل 10 را کسب کرده باشد و نمره ی درس ادبیات (معدل درس های ادبیات فارسی (1) و زبان فارسی (1)) حداقل 12 باشد.

3-3-74 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و سال اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

4-74 : رشته ی علوم و معارف اسلامی :

1-4-74 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور، هر یک از درس های ادبیات فارسی (معدل درسهای قرائت، املاء و انشاء فارسی ) و عربی در سه پایه در دوره ی راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-4-74 : در درس های ادبیات فارسی (1)، زبان فارسی (1) (که معدل آنها به عنوان نمره ی درس ادبیات در نمون برگ ثبت می شود) ، عربی (1) و تعلیمات دینی (1) نمره ی حداقل 10 را کسب کرده باشد و حداقل در یکی از دو درس عربی (1) یا تعلیمات دینی و قرآن (1) نمره ی 12 اخذ کرده باشد.

3-4-74 : مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 108 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد.

5-74 : شاخه ی فنی و حرفه ای :

1-5-74 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-5-74 : در دوره ی متوسطه از درس ریاضی (1) نمره ی حداقل 10 و از درس کارگاه خوداتکایی نمره ی حداقل 12 کسب کرده باشد. چنانچه نمره ی درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی منظور نمی شود.

3-5-74 : مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه در دوره ی راهنمایی و پایه اول دوره ی متوسطه باید حداقل 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حداقل 120 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با شاخه از 12 کمتر نباشد.

 

6-74 : شاخه ی کاردانش :

1-6-74 : مجموع سه نمره ی پذیرفته شده خرداد و یا شهریور هر یک از درس های حرفه و فن و هنر، در سه پایه در دوره ی راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد.

2-6-74 : در دوره ی متوسطه از درس کارگاه خوداتکایی نمره ی حداقل 10 کسب کرده باشد. چنانچه نمره ی درس کارگاه خوداتکایی دانش آموز کمتر از 10 باشد در هدایت تحصیلی منظور نمی شود.

3-6-74 : مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خوداتکایی حداقل 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکایی حداقل 60 باشد یا به عبارت دیگر معدل درس های مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد.

4-6-74 : دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه ی کاردانش علاوه بر احراز شرایط مذکور باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درس های سال اول) را که معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی تعیین می کند، کسب کند.

 

تبصره 1: نمرات دوره ی راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجه نظیر: شرکت در امتحانات جامع دوره ی راهنمایی، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده هفتاد آیین نامه آموزشی دوره ی سه ساله متوسطه روزانه)، تحصیل در مدارس غیر ایرانی خارج از کشور، و بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و ... فاقد نمرات پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود :

الف – چنانچه نمرات پایه ی اول یا دوم و یا هر دو پایه ی دوره ی راهنمایی موجود نباشد، نمرات درس های مرتبط پایه ی سوم راهنمایی برای درس های همنام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد.

ب – چنانچه نمرات پایه ی سوم دوره ی راهنمایی موجود نباشد، نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بر اساس نمرات درس های مرتبط پایه ی اول متوسطه با رعایت سایر ضوابط تنظیم می شود.

تبصره 2: به منظور محاسبه امتیاز در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی معدل هر شاخه یا رشته در عدد پنج ضرب می شود.

ماده 75 : نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی پس از دو نیمسال تحصیلی برای دانش آموزی که ابتدا در مرکز آموزشی ثبت نام کرده است (بدون احتساب امتیاز بررسی های مشاوره ای) تنظیم می شود و پس از تایید و امضای آن توسط مسئول ثبت نمرات، مشاور و مدیر مرکز آموزشی، در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

ماده 76 : دانش آموزی که در پایان زمان مقرر (پس از دو نیمسال) شرایط ورود به هیچ یک از شاخه ها یا رشته ها و یا شاخه و رشته ی دلخواه را کسب نکند و یا شرایط شاخه یا رشته ای را کسب کند که در محل سکونت وی وجود ندارد، چنانچه در نیمسال های بعد مطابق ضوابط ذیل موفق به احراز شرایط شود، می تواند به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود و ادامه تحصیل دهد.

1-76 : چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر مربوط به نداشتن نمره ی (10) از درس یا درس های مرتبط متوسطه باشد، دانش آموز می تواند پس از گذراندن آن درس یا درس ها و اخذ نمره ی 10 و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدد هدایت تحصیلی به شاخه یا رشته ی مربوط هدایت شود.

2-76 : چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر به دلیل نداشتن نمره ی 12 از درس یا درس های اختصاصی باشد (ویژه رشته های شاخه ی نظری) دانش آموز می تواند با نظر مشاور در امتحان تعیین رشته درس یا درسهای مربوط شرکت کند و در صورت کسب شرایط به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود.

3-76 : در صورتی که دانش آموز شرایط شاخه یا رشته ی مورد نظر را به دلیل عدم کسب حد نصاب (30) از درس های مرتبط دوره ی راهنمایی احراز نکرده باشد به شرط داشتن معدل حداقل 12 از درس های مرتبط پایه اول متوسطه و یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته می تواند به شاخه یا رشته ی مورد نظر هدایت شود.

4-76 : چنانچه مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه یا رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش آموز به حد نصاب مقرر نرسد به شرط داشتن معدل حداقل 12 از درس های مرتبط با شاخه یا رشته در سال اول متوسطه می تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شود. چنانچه معدل درس های مرتبط سال اول متوسطه دانش آموز 12 نباشد می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درس هایی که شرایط را برای وی فراهم می آورد، شرکت کند و معدل درس های مرتبط با شاخه یا رشته ی پایه اول متوسطه و یا معدل درس های مرتبط با شاخه یا رشته (معدل مجموع نمرات درس های مرتبط با شاخه یا رشته در دوره ی راهنمایی و پایه اول متوسطه) را به حداقل 12 برساند.

تبصره: دانش آموز متقاضی شاخه ی کاردانش مشمول بندهای 3-76 و 4-76 نمی شود و در صورت کسری نمره با نظر مشاور می تواند به شاخه ی مذکور هدایت شود.

5-76 : دانش آموز در طول دوره می تواند در امتحان تعیین رشته درس یا درس هایی که شرایط را برای وی در شاخه و رشته های مورد نظر فراهم می کند همزمان با امتحانات سایر درس ها شرکت کند.

6-76 : در صورت اجرای بندهای 2-76 ، 3-76 ، 4-76 باید توضیحات لازم توسط مشاور در قسمت ملاحضات نمون برگ شماره ی یک هدایت تحصیلی ثبت شود و با تأیید و امضای وی برسد و نمون برگ های مربوط عند اللزوم تکمیل شود.

ماده 77 : امتحان تعیین رشته مطابق با آیین نامه ی امتحانات برگزار و نمره ی آن همانند امتحانات درس های غیر حضوری محاسبه می شود و در کارنامه ی تحصیلی و نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی دانش آموز (با عنوان تعیین رشته) ثبت شده و تأثیر در معدل نیمسال و معدل کل دانش آموز ندارد و صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد واحدهای درس های تعیین رشته جزء نصاب تعداد واحدهای اخذ شده ی دانش آموز محسوب نمی شود.

تبصره: چنانچه دانش آموز پایه ی اول متوسطه دوره ی روزانه به استناد تبصره های ماده 75 آیین نامه ی آموزشی دوره ی سه ساله متوسطه روزانه قبول شده و به مرکز آموزش از راه دور منتقل شده باشد، مجاز است در امتحان تعیین رشته درسهای مذکور نیز شرکت کند.

ماده 80 : دانش آموزی که شاخه یا رشته ای را انتخاب کرده است و در آن شاخه یا رشته مشغول ادامه تحصیل می باشد و متقاضی تغییر شاخه / رشته است، چنانچه شرایط و ضوابط رشته مورد تقاضا را مطابق با آخرین برگه شماره ی یک هدایت تحصیلی کسب کرده باشد و یا در طول تحصیل کسب کند، تغییر رشته وی در طول تحصیل با نظر مشاور و رعایت سایر ضوابط بلا مانع است.

ماده 81 : در صورت تغییر شاخه /  رشته، نمرات درس های گذرانده شده دانش آموز، در صورتی که در جدول درس های رشته جدید موجود باشد از وی پذیرفته می شود و سایر درس ها حتی الامکان به عنوان درس های انتخابی (یا درس های اختیاری شاخه ی کاردانش) منظور می شود.

تبصره: درس هایی که از نظر محتوایی با درس های رشته جدید تطبیق دارد، بر اساس جدولی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و اعلام کرده است به جای درس های رشته جدید پذیرفته می شود.

ماده 82 : هدایت تحصیلی دانش آموزی که از نظام های قبلی آموزشی به این نظام منتقل می شود پس از تطبیق درس ها بر اساس آیین نامه ی مربوط انجام خواهد شد.

 

آخرین تغییرات انتخاب رشته در سال 93 و نکات مشاوره ای انتخاب رشته:

تغییر عمده در چند سال اخیر حذف مردودی در سال اول دبیرستان است، کسانی که در شهریور ماه موفق به قبولی نمی شوند فقط می توانند در شاخه کارودانش ثبت نام کنند و در مهرماه همان سال مجدداً دروس افتاده را امتحان می دهند در صورتی که قبول شوید و شرایط ورود( ضوابط بالا) را بدست آورید می توانید از کارودانش انصراف دهید و در رشته های دیگر ثبت نام کنید به شرطی که ظرفیت مدارس منطقه شما پر نشده باشد.

نکات مشاوره ای:

.......... سعی کنید در خرداد ماه قبول شوید به دلیل اینکه در تابستان احتمال پر شدن ظرفیتها( بویژه رشته های فنی و حرفه ای در تهران) وجود دارد.

.........مواردی که در بالا نوشته شده است شرایط ورود به رشته ها است نه مشاوره انتخاب رشته. به عنوان مثال: آیا دانش آموزی که فیزیک نمره 10 و ریاضی نمره 12 کسب می کند در رشته ریاضی موفق است ؟؟؟؟

...........سعی کنید در انتخاب رشته به این موارد دقت کنید :

شرایط ادامه تحصیل در اینده

نوع دانشگاههای متقاضی

سطح و رتبه دانشگاههایی متقاضی

میزان در آمد

کسب کار

میزان پذیرش کسب کار در کشور

و از همه مهمتر توانایی و علاقه شماست.

............در قسمت نظرات به بعضی سوالات پاسخ داده شده است مطالعه پاسخها به شما در انتخاب رشته کمک می کند. در صورت سوال داشتن از طریق نظر دادن سوال خود را مطرح نمائید .

با تشکر .............. شیخی.

 

قابل توجه دانش آموزان و اولیاء گرامی

برای انتخاب رشته سال اول دبیرستان – ریاضی، تجربی، انسانی، شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش – آشنایی با شرایط کار و شغل، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، درآمد،تراز دانشگاهها و ارزیابی مدرک هر رشته و مقایسه بین آنها و انتخاب بهترین با در نظر گرفتن تمامی شرایط اعم از معدل و هوش وعلاقه دانش آموز، انتخاب مدرسه و شرایط خانواده با مرکز مشاوره ارغوان (آریا شهر  تهران – شماره تماس

44076642 

 

09351879311

) از ساعت 2 الی 7 بعدازظهر مشاوره بگیرید.

آدرس مراکز مشاوره تحصیلی در صفحه اصلی وبلاگ وجود دارد به صفحه اصلی وبلاگ مراجعه کنید.

 

آدرس الکترونیکی:

 tohidteh@yahoo.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۹۲ساعت 15:3  توسط مشاور  |